Dünya AIDS Günü (1 Aralık) Hakkında Genel Bilgi

Dünya AIDS Günü (1 Aralık) Hakkında Genel Bilgi

Dünya AIDS Günü (1 Aralık)

1 Aralık Dünya AIDS günü ve bu günü takip eden günler hastalığın anlatıldığı bir hafta olarak anılmak­tadır. Tüm insanlık için gittikçe önemli bir tehlikeye dönüşen bu hastalık sadece Afrika gibi gelir seviyesi çok düşük ülkelerde değil gelişmiş ülkelerde de yay­gın olarak görülmeye başlamıştır.

Tarih boyunca insanlar hemen her yüzyılda farklı bir salgın hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmış­tır. Colombus Amerika'dan döndükten hemen sonra Fransız ordusu Napoli'yi işgal etmişti. işte tam da bu sırada şehir büyük bir salgına yakalanmıştı. Fransız­lar buna Napoliten Hastalığı, İtalyanlar ise Fransız Hastalığı adını vermişlerdi. Aynı yıllarda benzer bir salgın hastalık Hindistan'ın kuzeyinde de görülmeye başlamıştı. O dönemde pek çok kişi Frenginin Avrupa'ya Colombus'un gemileriyle ulaştığını düşünüyor­du. Bu hastalığa yakalananlar adeta lanetleniyor ve toplumdan soyutlanıyordu. Bunun sebebi hastalığın cinsel ilişki ile bulaşan bir hastalık olmasıydı. Tabii ki o dönemin imkânlarıyla bu mikrobun tam olarak belir­lenmesi imkânsızdı.

18. yüzyılda beliren Tüberküloz ve yine o dönemde ortaya çıkan Gut hastalığı salgın halinde insanlar üzerinde etkili oluyor ve ölümlere neden oluyordu. in­sanların bilinçsiz olması, hastalıklardan korunma yollarını bilmemeleri nedeniyle ne yazık ki tarih boyunca pek çok insan bu hastalıklara yenilmiştir. Bunların bü­yük bir bölümü genellikle az önce söylediğimiz ne­denlerle geri kalmış toplumlarda görülüyordu. Örne­ğin kolera, neredeyse tamamen geri kalmış toplum­larda görülüyordu.

20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan kanser ise siga­ra ile doğrudan ilişkiliydi. Dolayısıyla sigara içenler toplumlar için kanser, kaçınılmaz bir son haline gel­meye başladı.

1980'lerde ortaya çıkan AIDS, önceleri çok dar bir kesimin hastalığı olarak kabul ediliyordu. Kökeni Af­rikalılar veya Haitililer olarak kabul ediliyordu. Has­talığın ortaya çıktığı ilk dönemlerde yeterli çalışma­lar yapılmadı. Ama hastalık, Amerika ve Avrupa'da da yaygın bir şekilde görülmeye başlayınca bu has­talığa karşı adeta seferberlik ilan edildi. Dünya Sağ­lık Örgütü, Ocak 1999'da "Hangi ülkeden gelmiş olursa olsun HIV/AIDS ile yaşayan insan sınır dışı edilemez, aşağılayıcı muamele ya da ayrımcılık uy­gulanamaz." diye bildiri yayınladı. 2002 raporunda ise her gün 6000 yeni gencin bu hastalığa yakalan­dığı ve bu yıl toplam 68 milyon yeni hasta beklendi­ği belirtildi. Halen dünyada 40 milyon kişinin HIV (+) olduğu ve %95'inin gelişmekte olan ülkelerde yaşa­dığı tahmin ediliyor.

Dersimiz.com Ekledi

Dünya AIDS Günü (1 Aralık) Hakkında Genel Bilgi