Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyeleri; 4 Kasım 1950 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzaladılar. Sözleşme, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde yazılı hakların gerçekleşmesi için, Avrupa ülkelerinin ortak çalışmasını öngörüyor.
Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin belli başlı maddeleri şunlardır:
1- Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler, yurttaşlarına, İnsan Haklan Evrensel Bildirisi'nde yazılı hakları tanır.
2- Herkesin yaşama hakkı yasa ile güvence altındadır.
3- İnsana işkence edilemez. İnsan onurunu kırıcı davranışlarda bulun­mak yasaktır.
4- Hiç kimse köle ve kul gibi çalıştırılamaz.
5- Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir.
6- Yargılama açıktır. Kişi savunma hakkına sahiptir.
7- Hiç kimse yasada yazılı olmayan bir suçtan dolayı cezalandırılamaz.
8- Herkes aile yaşamına, konut dokunulmazlığına ve haberleşmeye saygılıdır.
9- Her kişi düşünce ve inanç özgürlüğüne sahiptir.
10- Kişilerin düşündüğünü anlatma ve açıklama hakları vardır.
11- Herkes güvenliği bozmayan toplantılara katılır. Sendika ve dernek kurabilir.
12- Evlenme çağına gelen erkek ve kadın aile kurma hakkına sahiptir.
13- Bu sözleşmede belirlenen hakların kullanımı engellenemez.
14- Sözleşmede sayılan haklar; cins, soy, renk, din, dil, inanç ayrımı yapılmaksızın tanınmıştır.
15- Savaş zamanında ve ulusun varlığı tehlikeye düştüğünde bu haklar kısıtlanabilir.
Sıralanan bu hakların korunması amacıyla Avrupa insan Hakları Divanı kurulmuştur. Sözleşmede tanınan haklara aykırı hareket edildiğinde Avrupa insan Hakları Divanı'na başvurulur.

oybil.com Ekledi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi